Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Long An

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

quy hoạch khu công nghiệp
Một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1857,655 ha xuống còn 1787,655 ha; Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt giảm từ 99,4 ha xuống còn 29,4 ha.

Bên cạnh đó, bổ sung Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa với diện tích 77,81 ha. Còn các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An tổ chức thực hiện Quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư điều chỉnh, xây dựng Quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập Khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư; đồng thời, lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các thủ tục về xử lý nước thải, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với phần diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt được điều chỉnh giảm (70 ha), tỉnh Long An chịu trách nhiệm quy hoạch, xác định mục đích sử dụng đất, quy mô đất, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, đất đai và nhà ở có liên quan.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: