Quy định mới về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 135/2016 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của các nghị định quy định về thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền thuê mặt nước.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng
Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất từ 30 tỷ đồng trở lên

đối với các thành phố trực thuộc Trung ương

Cụ thể, từ ngày 15/11/2016, Chính phủ thống nhất sửa đổi quy định tại Nghị định số 45/2014 về thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất.

Theo đó, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá thay vì căn cứ vào 3 tiêu chí của Nghị định 45/2014 là: Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) là từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao. Các tỉnh còn lại là từ 20 tỷ đồng trở lên do sở tài nguyên và môi trường xác định, sau đó chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh vùng cao, miền núi; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: