Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngoại thành năm 2016

By On Thứ Năm, Tháng Một 1st, 1970 Categories : Tin tức bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện ngoại thành Hà Nội gồm: Ba Vì, Hoài Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Thường Tín, Phú Xuyên, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây. Trong đó, kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 chi tiết của từng huyện như sau:


Ba Vì: 42.300,49ha, trong đó: Đất nông nghiệp 28.925,20ha, đất phi nông nghiệp 13.349,03ha, đất chưa sử dụng 26,26ha, đất đô thị 1.362,23ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 55 dự án, cụ thể: 14 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 41 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Hoài Đức: 8.493,16ha, trong đó: Đất nông nghiệp 4.319,17ha, đất phi nông nghiệp 4.145,88ha, đất chưa sử dụng 28,1ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 là 67 dự án, cụ thể: 21 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có quyết định giao đất); 23 dự án chưa thực hiện GPMB trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 23 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Ứng Hòa: 18.818,05ha, trong đó: Đất nông nghiệp 13.558,17ha, đất phi nông nghiệp 5.215,81ha, đất chưa sử dụng 44,06ha, đất đô thị 562,12ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 50 dự án, cụ thể: 8 dự án đã cắm mốc giới GPMB, chưa có quyết định giao đất; 13 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 29 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Quốc Oai: 15.112,82ha, trong đó: Đất nông nghiệp 9.820,59ha, đất phi nông nghiệp 5.202,78ha, đất chưa sử dụng 89,45ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 64 dự án, cụ thể: 16 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 14 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 34 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Thạch Thất: 18.744,18ha, trong đó: Đất nông nghiệp 10.393,01ha, đất phi nông nghiệp 8.284,50ha, đất chưa sử dụng 66,67ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện là 66 dự án, 32 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có quyết định giao đất); 14 dự án chưa thực hiện GPMB trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 20 dự án đăng lý mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Đan Phượng: 7.800,36ha, trong đó: Đất nông nghiệp 3.330,69ha; đất phi nông nghiệp 3.419,15ha; đất chưa sử dụng 1.050,53ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 là 45 dự án.

Thường Tín: 13.040,88ha, trong đó: Đất nông nghiệp 7.886,12ha, đất phi nông nghiệp 5.149,56ha, đất chưa sử dụng 5,19ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất GPMB nhưng chưa có quyết định giao đất); 37 dự án chưa thực hiện GPMB trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 27 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Phú Xuyên: 17.143,06ha, trong đó: Đất nông nghiệp 10.884,57ha, đất phi nông nghiệp 6.194,83ha, đất chưa sử dụng 63,66ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 41 dự án, cụ thể: 7 dự án đã cắm mốc giới GPMB, chưa có quyết định giao đất; 14 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 20 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Phúc Thọ: 11.863,23ha, trong đó: Đất nông nghiệp 6.804,76ha; đất phi nông nghiệp 4.387,07ha; đất chưa sử dụng 671,40ha. Ngoài ra, có 56 dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Thị xã Sơn Tây: 11.742,88ha, trong đó: Đất nông nghiệp 5.424,13ha, đất phi nông nghiệp 6.264,13ha, đất chưa sử dụng 54,59ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã là 95 dự án, cụ thể: 6 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có quyết định giao đất); 60 dự án chưa thực hiện GPMB trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 29 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

DiaOcOnline.vn – Theo Lao động

Từ khóa:


Nguồn: diaoconline.vn
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngoại thành năm 2016 | Bùi Hiển | 4.5
Call Now Button