Đến ngày 30/9, sẽ không bố trí kế hoạch vốn nếu giải ngân dưới 30%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.Giải ngân
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Trong Nghị quyết nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,52% mặc dù cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2012-2014, tuy nhiên thấp hơn cùng kỳ năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 6,7% của cả năm 2016.

Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là: tiến độ triển khai kế hoạch vốn đầu tư công chậm, thủ tục đầu tư, xây dựng còn phức tạp; văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định về đầu tư còn bất cập; công tác giải phóng mặt bằng và bố trí vốn đối ứng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành, địa phương thiếu quyết liệt và còn nhiều bất cập; hồ sơ thanh toán vốn đầu tư còn rườm rà, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 30% kế hoạch năm.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị dự toán cấp I, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ, loại bỏ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình. Đặc biệt lưu ý: Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu. Đối với dự án sắp hoàn thành, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cần đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu. Đối với dự án khởi công mới, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình, theo dõi, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đến ngày 30 – 9 – 2016, trường hợp bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Và theo dõi sát tiến độ giải ngân các dự án, chương trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả thực hiện và giải ngân trong những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiền hành rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội mức vốn kế hoạch năm 2017 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đối với các dự án đến ngày 30 – 9 – 2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017.

Nghị quyết 60/NQ-CP cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Loại bỏ những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời